1-Diğer bir adıyla Taşınmaz Hukuku olarak da bilinen Gayrimenkul Hukuku; hem Medenî Hukuk’un mülkiyet, kadastro, rehin, ipotek işlem ve gayrimenkul edinim şekillerini belirlemektedir. Gayrimenkullerin satış sözleşmelerinin düzenlenmesi, devir işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gayrimenkuller üzerinde ayni hakların tesis ve terkin edilmesi, tapu-sicil-kadastro müdürlüklerindeki işlemlerin takibi, yabancıların mülk edinmesi, tapu iptali, yolsuz tescilin düzeltilmesi, müdahelenin men’i davalarının açılması , tapu malikinin uğramış olduğu zararların Tazmini takibi süreçlerini titizlikle yürütmekteyiz.

2-Kira sözleşmelerinin tanzimi, kira bedeli tespiti ve uyarlaması davalarının açılması ve yürütülmesi, kira alacağının tahsili ve taşınmazın tahliyesi süreçlerinde müvekkillerine hukuki danışmanlık ve destek de sunulmaktadır.

3-Osmanlı döneminden kalan taşınmazların tespiti ve miras payları oranında tescili ve/veya tapu malikinin uğramış olduğu zararların Tazmini takibi  hizmetleri de verilmektedir.

Ticari İşletme Hukuku, Kıymetli Evrak Hukuku ve Ortaklıklar Hukuku’ndan oluşan; Şirketler Hukuku, Taşıma Hukuku gibi hukuk dallarından oluşur. Bu alanlarda danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz. Büromuzda şirket ana sözleşmesinin hazırlanması, şirketin kurulması ve tescil edilmesi, temsilci atanması ve yetkilerinin belirlenmesi, yönetim kurulu ve genel kurul toplantılarının yürütülmesi, sermaye artırım ve azaltımları, ana sözleşme değişiklikleri, halka açılma, bağlı şirketler, adres ve unvan değişiklikleri, hisse senetleri ve tahvillerle ilgili işlemler ve gerektiğinde şirketin tasfiyesi gibi her bir aşamada şirkete hukuki danışmalık ve destek hizmeti verilmektedir. Ayrıca şirket tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesiyle birlikte iflas, konkordato, iflasın ertelenmesi gibi konularda da hukuki danışmanlık ve hukuki destek vermektedir.  

Bireysel ve toplu iş sözleşmelerinin hazırlanması ve yenilenen Yargıtay içtihatları ışığında revize edilmesi, iş sözleşmelerinin feshi ve işten çıkarma hallerinde; ihtar ve fesih bildirimi sürecinde destek sağlanması ve sürecin ilerlemesi halinde iş davaları ile ilgili hukuki danışmanlık ve destek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti ve ücret alacaklarının tahsili, işe iade sürecinin yürütülmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarına ilişkin hukuki destek alanlarını içerisinde barındıran geniş bir yelpazede müvekkillerine iş ve sosyal güvenlik hukukuna ilişkin hakların korunması amaçlı hukuki danışmanlık ve destek sunmaktadır.

Osmanlı döneminde kurulan, Mazbut ve Mülhak Vakıflar ile ilgili olarak Galleye Müstehak Vakıf evladı veya Tevliyete ilişkin evlatlığın tespiti, Vakıf evlatlarının, mahrum kaldıkları Galle fazlasının ödenmesi konusunda danışmanlık hizmeti verilmektedir.

Borcunu ödeyemeyen borçlunun; borcunun, alacaklının talebi üzerine, icra müdürlüğü aracılığıyla tahsilini konu alan alandır. Borçlu ve alacaklı arasındaki tüm sorunlarda gereken danışmanlık ve avukatlık hizmetini vermekteyiz

Sözleşmelerinin düzenlenmesi, veraset ve intikal işlemlerinin yürütülmesi, mirasın reddi, tasarrufların iptali, tereke tespiti, vakıf kurulması ve benzer diğer miras uyuşmazlık ve davalarına ilişkin temsil ve danışmanlık hizmetlerini vermekteyiz.

Geniş kapsamlı alanıyla; aile hukukunu ilgilendiren konularda hukuki deneyim ve gözlemlerimizle, aile kurumunun önemini de göz önünde bulundurarak gerekli tüm avukatlık ve danışmanlık hizmetini vermekteyiz.

Arabulucu Kubilay Tekgül ve Arabulucu Zühal Tekgül Adalet Bakanlığı’nın açmış olduğu sınavda başarılı olarak arabuluculuğa hak kazanmışlardır. 2018 yılında Uzman Arabulucu olarak İhtiyari ve zorunlu arabuluculuk hizmeti vermektedirler.

Tazminat hukuku, özel hukuk ilişkilerinde birbirinden farklı sebeplerle ortaya çıkan tazminat uyuşmazlıklarını konu alır. Maddi ve manevi tazminat davası; trafik kazası, iş kazası, doktor uygulama hatası , boşanma, sözleşme ihlali, suç işlenmesi vb. gibi birçok farklı hukuki nedenden kaynaklanabilir. Tazminat davaları; kusur oranının, zarar miktarının ve sorumluluğun tespiti açısından titizlikle takip edilmesi gereken ayrı ayrı önemli aşamalardan oluşur. Tazminat talebinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi için bilirkişi incelemesi, tanık dinlenmesi, belge araştırma işlemlerinin yapılması gerekir. Tazminat davası sürecinin iyi yönetilmesi dava sonucunda elde edilecek tazminat miktarının lehe belirlenmesini sağlayacaktır. Maddi tazminat davası, ölüm varsa ölenin yaşı, en son aldığı ücret, tazminat konusu olaydaki kusur oranı; yaralanma varsa ek olarak maluliyet oranı dikkate alınarak hesaplanır. Manevi tazminat davası ise kusur oranı, tarafların mali durumları, yaşı, mesleği, olayın vehameti vb. gibi kriterler göz önünde bulundurularak hesaplanır.Büromuz, tazminat davaları için avukatlık hizmeti sunmaktadır.